Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- & BETALINGSVOORWAARDEN

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van onze facturen of van onze bestelbons en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder vermeld staan.

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overkomst op te zeggen.
 2. Afwijking van de aangeboden meters zijn verrekenbaar inclusief zaagverlies. De ondervloer dient geschikt te zijn voor het aanbrengen van de gekochte vloer. Advies Technische Dienst is bindend. Kosten voor het geschikt maken zijn voor rekening van de opdrachtgever. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering, moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 3. De door ons verstrekte garantie op onze houten vloeren is enkel geldig indien de klant een continue relatieve luchtvochtigheid tussen de 50% en 60% kan garanderen in de ruimte waar de vloer gelegen is (indien deze lager of hoger is, vervalt de garantie). Wij adviseren een vochtregelaar in huis te plaatsen, indien u houten vloeren heeft. Bij een lage luchtvochtigheid kunnen massieve vloeren of vloeren met een toplaag scheuren, schotelen, delamineren, enz. Bij een hoge luchtvochtigheid kunnen massieve vloeren of vloeren met een toplaag uitzetten en bolstaan, enz.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor het loslaten van afsmeervloeren, egaline, epoxy, anhydriet enz. bij volle verlijming van zowel massieve vloeren als vloeren met een toplaag.
 5. Bij verouderde vloeren zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele splinters.
 6. Bij massieve vloeren wordt er geen garantie gegeven op het ‘werken van het hout’
 7. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 8. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 9. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 10% op het totale factuurbedrag. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 100,00 euro.
 10. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100,00 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper, behoudens in geval van overmacht.
 11. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 13. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling geschiedt op kosten en risico van de koper.
 14. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan, ten gevolge van overmacht, staking, lockout, staking van de andere partij, e.d.
 15. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 16. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 17. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst, en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 19. Bij niet-betaling behouden wij ons eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

BIJKOMENDE ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GARANTIE

 1. De door ons verstrekte garantie op onze houten vloeren is enkel geldig indien de klant een continue relatieve luchtvochtigheid tussen de 50% en 60% kan garanderen in de ruimte waar de vloer gelegen is (indien deze lager of hoger is, vervalt de garantie). Wij adviseren een vochtregelaar in huis te plaatsen, indien u houten vloeren heeft. Bij een lage luchtvochtigheid kunnen massieve vloeren of vloeren met een toplaag scheuren, schotelen, delamineren, enz. Bij een hoge luchtvochtigheid kunnen massieve vloeren of vloeren met een toplaag uitzetten en bolstaan, enz.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor het loslaten van afsmeervloeren, egaline, epoxy, anhydriet enz. bij volle verlijming van zowel massieve vloeren als vloeren met een toplaag.
 3. Bij verouderde vloeren zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele splinters.
 4. Bij massieve vloeren wordt er geen garantie gegeven op het ‘werken van het hout’

Protocol voor het leggen of verlijmen op vloerverwarming & vloerkoeling

De cementdekvloer dient voor aanvang van legwerkzaamheden opgewarmd worden. Bij nieuwe cementdek vloeren mag dit pas als de dekvloer minstens 28 dagen oud is. Het protocol dient ten aller tijde uitgevoerd te worden, dus ook in de zomerperiode. Uitgaande van een systeem waarbij de leidingen op de draagvloer zijn aangebracht. Voor aanvang van het leggen van de parketvloer moet de watertemperatuur met 5ºC per dag, 24 uur, opgevoerd worden. Dit moet aangehouden worden totdat de maximale watertemperatuur van 45ºC is bereikt.

Deze temperatuur moet minstens een dag per cm vloerdikte aangehouden worden. ( bij een cementdekvloer van 7 cm dik dient dus de maximale watertemperatuur 7 dagen aangehouden te worden)

De oppervlakte temperatuur van de dekvloer mag maximaal 28ºC worden. Dit controleren tijdens stookprotocol. Het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens in stappen van 5ºC per dag te geschieden.

De totale procedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen. Gedurende deze procedure moet de betreffende ruimte geventileerd worden. Tocht over de vloer moet vermeden worden. Indien het restvochtpercentage van 1,5% à 1,8% nog niet bereikt is dient de gehele procedure herhaalt te worden.

Bevinden de leidingen zich midden in de dekvloer dan moet halve wegen het protocol de procedure gedurende 3 dagen stil leggen. Hierdoor krijgt het vocht onder de leidingen de gelegenheid naar het reeds droge gedeelte te trekken. Na 3 dagen het protocol opnieuw opstarten.

Tijdens het leggen van de parketvloer moet de oppervlakte temperatuur van de cementdekvloer tussen de 15 en 18ºC liggen.
Na het beëindigen van de legwerkzaamheden moet deze temperatuur 3 dagen aangehouden worden.

Gezien de technische eigenschappen van het hout en de klimatologische omstandigheden in de ruimte tijdens het stookseizoen is enige naadvorming niet te voorkomen.
Dit is geen gebrek en moet geaccepteerd worden.

De te gebruiken lijm moet uiteraard geschikt zijn voor het verlijmen op vloerverwarming.

Maximaal toegestane restvochtpercentage bij anhydriet is 0,3%.

Elk jaar bij aanvang van het stookseizoen de verwarming geleidelijk aan opvoeren. Oppervlakte temperatuur van de cementdekvloeren mogen nooit hoger dan 28°C komen.

Bij vloerverwarming & vloerkoeling :

Bij vloerkoeling gelden dezelfde voorschriften als bij vloerverwarming zoals ; Het uitvoeren van het protocol voor het verlijmen van het parket op vloerverwarming.
Bij vloerkoeling is de maximum doorstroomtemperatuur van het water 18°C . Beslist nodig is een infraroodthermostaat welke deel uitmaakt van de condensbeveiliging . Men kan dezelfde lijmen toepassen als bij vloerverwarming.